KARMNIK.TV i BOCIANY.TV - FORUM

Wszystko o bocianach z Raszkowa, Lewkowa i Przygodzic (pow. ostrowski)

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2017-03-14 13:34:05

Tomek Wojciechowski
Administrator
Data rejestracji: 2012-07-10
Liczba postów: 250

Regulamin konkursu - Kiedy przylecą bociany 2017

1.   Zasady ogólne

1.1. Organizatorem konkursu jest portal www.bociany.tv z siedzibą w Ostrowie Wlkp. przy ul. Wolności 19.
1.2. Konkurs organizowany jest w terminie podanym na www.bociany.tv oraz www.forum.bociany.tv.
1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki Konkursu.

2. Warunki Konkursu

2.1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego (podanego w treści wątku na www.forum.bociany.tv, w terminie określonym także na łamach tego medium.
- zgoda na udzielenie wywiadu reporterom Telewizji Proart i portalu wlkp24.info
2.2. Uczestnik Konkursu wraz z przesłaniem odpowiedzi zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres e-mail. Dane te należy podać po rozwiązaniu konkursu, aby Organizator mógł wysłać nagrody.
2.3.   Odpowiedzi przesłane z niekompletnymi lub nieprawdziwymi danymi oraz po terminie wyznaczonym przez Organizatora nie będą uwzględniane.
2.4. Podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją.
2.5. W Konkursie mogą wziąć udział sympatycy portalu www.bociany.tv.
2.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu i firmy Promax, Proart oraz ich najbliżsi, przez co należy rozumieć współmałżonków i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.

3. Nagrody oraz zasady ich przyznawania.

3.1. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Prawo do nagrody nie może być scedowane na osoby trzecie. Prawo do nagrody nie może być zamienione na ekwiwalent pieniężny.
3.2. Ogłoszenie wyników odbędzie się w terminie podanym na portalu www.bociany.tv. Nagrodę będzie można odebrać osobiście w siedzibie portalu www.bociany.tv przy ulicy Wolności 19 w Ostrowie Wielkopolskim lub w miejscu wyznaczonym przez Organizatora konkursu.
3.3. Nieodebranie nagrody (brak adresu, na który Organizator może wysłać nagrodę) w terminie powoduje utratę prawa do nagrody. W przypadku utraty prawa do nagrody we wskazanym terminie, prawo to przechodzi na Organizatorów i może zostać przeniesione przez Organizatorów na osobę, która zajęła kolejne miejsce w Konkursie.
3.4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
3.5. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą: Anna Okrój , Marcin Okrój, Przemysław Ciupka, Maciej Parysek, Tomasz Wojciechowski. Spośród nadesłanych w terminie zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze zwycięzców, którzy otrzymają nagrodę. Zostanie ona przyznana uczestnikowi konkursu, który spełnił wszystkie warunki określone w Regulaminie. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie do jednego gniazda.
3.6. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich imion i nazwisk na stronie internetowej www.bociany.tv, www.wlkp24.info oraz w Telewizji Proart.
3.7. W Przypadku gdy konkursu nie uda się rozwiązać (np. ze względu na to, że do gniazda do końca trwania Konkursu nie przyleci żaden bocian z ogłoszeniem wyników poczekamy do momentu przylotu ptaków do danego gniazda. Wygrywa osoba, która podała nabliższą datę do faktycznej daty przylotu.

4 . Postępowanie reklamacyjne.

4.1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać nie później jak 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Decyduje data doręczenia reklamacji.
4.2. Reklamacje zostaną rozpatrzone najpóźniej 3 dni od daty ich otrzymania przez Organizatorów. Decyzja Organizatorów jest ostateczna i wiążąca.

5. Dane osobowe.

5.1. Przesłanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
5.2. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że ma wiedzę i możliwości wglądu do swoich danych i ich poprawiania, aż do czasu likwidacji zbioru danych, co nastąpi po rozstrzygnięciu Konkursu, w tym przyznaniu nagród.

6. Postanowienia końcowe.

6.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Telewizji Proart i portalu wlkp24.info  oraz na www.wlkp24.info
6.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.


Bocianolub z Przygodzic smile

Offline

Stopka

Forum oparte na FluxBB